Ničeovi Trubaduri, IKZS, Sremski Karlovci/Novi Sad 2021. (str. 350)