Huserlova fenomenološka ontologija, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2002. (str. 192)