Niče i kultura resantimana, Svetovi, Novi Sad, 2017 (str. 230)